xyz

xyz軟體王

  商品編號: DVDXX16783-2
  商品名稱: 吉他教程視頻 吉他愛好者1-26全套視頻+電子教材//張文忠民謠吉他教程//指彈吉他
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 2片
  銷售價格: $200元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVDXX16771-2--吉他教程視頻 吉他自學三月通
DVDXX16760--鋼琴教程視頻--高級篇 《巴赫三部創意曲》吳元【30集全】//《車爾尼740鋼琴練習曲50首》//《車爾尼740鋼琴練習曲50首》【50集+配套教材】//《車爾尼821-160首八小節鋼琴練習曲—姚世真》【43集全】//《鋼琴鍵盤中高級教程》【11集】//《鋼琴考級教程曲目示范1-10級》音頻
DVDXX16786--記憶力教程視頻 如何擁有終身超強記憶力?//團隊-普通人也能掌握的神奇記憶
DVDXX16759--鋼琴教程視頻--高級篇 鋼琴鍵盤中高級教程//林文信12小時學會流行鍵盤基礎教程全套
DVDXX16636--親子課程 “知心姐姐”盧勤的家教智慧22講,教你讀懂孩子,做知心家長(視頻)//聽劉墉講親子教育,讓孩子懂規矩、有教養、更聰明(音頻)
吉他教程視頻 吉他愛好者1-26全套視頻+電子教材//張文忠民謠吉他教程//指彈吉他
│  
├─01
│  ├─吉他愛好者 書籍
│  │  └─1-26譜
│  │          吉他愛好者1.pdf
│  │          吉他愛好者10.pdf
│  │          吉他愛好者11.pdf
│  │          吉他愛好者12.pdf
│  │          吉他愛好者13.pdf
│  │          吉他愛好者14.pdf
│  │          吉他愛好者15.pdf
│  │          吉他愛好者16.pdf
│  │          吉他愛好者17.pdf
│  │          吉他愛好者18.pdf
│  │          吉他愛好者19.pdf
│  │          吉他愛好者2.pdf
│  │          吉他愛好者20.pdf
│  │          吉他愛好者21.pdf
│  │          吉他愛好者22.pdf
│  │          吉他愛好者23.pdf
│  │          吉他愛好者24.pdf
│  │          吉他愛好者25.pdf
│  │          吉他愛好者26.pdf
│  │          吉他愛好者3.pdf
│  │          吉他愛好者4.pdf
│  │          吉他愛好者5.pdf
│  │          吉他愛好者6.pdf
│  │          吉他愛好者7.pdf
│  │          吉他愛好者8.pdf
│  │          吉他愛好者9.pdf
│  │          
│  ├─吉他愛好者 視頻01
│  │      1.吉他愛好者.mp4
│  │      2.吉他愛好者.mp4
│  │      3.吉他愛好者.mp4
│  │      4.吉他愛好者.mp4
│  │      
│  └─吉他愛好者 音頻
│      └─音頻
│          ├─13音頻
│          │      01 曲目 1.mp3
│          │      02 曲目 2.mp3
│          │      03 曲目 3.mp3
│          │      04 曲目 4.mp3
│          │      05 曲目 5.mp3
│          │      06 曲目 6.mp3
│          │      07 曲目 7.mp3
│          │      08 曲目 8.mp3
│          │      09 曲目 9.mp3
│          │      10 曲目 10.mp3
│          │      11 曲目 11.mp3
│          │      12 曲目 12.mp3
│          │      13 曲目 13.mp3
│          │      14 曲目 14.mp3
│          │      15 曲目 15.mp3
│          │      16 曲目 16.mp3
│          │      17 曲目 17.mp3
│          │      18 曲目 18.mp3
│          │      19 曲目 19.mp3
│          │      20 曲目 20.mp3
│          │      21 曲目 21.mp3
│          │      22 曲目 22.mp3
│          │      23 曲目 23.mp3
│          │      24 曲目 24.mp3
│          │      25 曲目 25.mp3
│          │      26 曲目 26.mp3
│          │      27 曲目 27.mp3
│          │      28 曲目 28.mp3
│          │      29 曲目 29.mp3
│          │      30 曲目 30.mp3
│          │      31 曲目 31.mp3
│          │      32 曲目 32.mp3
│          │      33 曲目 33.mp3
│          │      34 曲目 34.mp3
│          │      35 曲目 35.mp3
│          │      36 曲目 36.mp3
│          │      37 曲目 37.mp3
│          │      38 曲目 38.mp3
│          │      39 曲目 39.mp3
│          │      40 曲目 40.mp3
│          │      41 曲目 41.mp3
│          │      42 曲目 42.mp3
│          │      43 曲目 43.mp3
│          │      44 曲目 44.mp3
│          │      45 曲目 45.mp3
│          │      46 曲目 46.mp3
│          │      47 曲目 47.mp3
│          │      48 曲目 48.mp3
│          │      49 曲目 49.mp3
│          │      50 曲目 50.mp3
│          │      51 曲目 51.mp3
│          │      
│          ├─15音頻
│          │      01 曲目 1.mp3
│          │      02 曲目 2.mp3
│          │      03 曲目 3.mp3
│          │      04 曲目 4.mp3
│          │      05 曲目 5.mp3
│          │      06 曲目 6.mp3
│          │      07 曲目 7.mp3
│          │      08 曲目 8.mp3
│          │      09 曲目 9.mp3
│          │      10 曲目 10.mp3
│          │      11 曲目 11.mp3
│          │      12 曲目 12.mp3
│          │      13 曲目 13.mp3
│          │      14 曲目 14.mp3
│          │      15 曲目 15.mp3
│          │      16 曲目 16.mp3
│          │      17 曲目 17.mp3
│          │      18 曲目 18.mp3
│          │      19 曲目 19.mp3
│          │      20 曲目 20.mp3
│          │      21 曲目 21.mp3
│          │      22 曲目 22.mp3
│          │      23 曲目 23.mp3
│          │      24 曲目 24.mp3
│          │      25 曲目 25.mp3
│          │      26 曲目 26.mp3
│          │      27 曲目 27.mp3
│          │      28 曲目 28.mp3
│          │      29 曲目 29.mp3
│          │      30 曲目 30.mp3
│          │      31 曲目 31.mp3
│          │      32 曲目 32.mp3
│          │      33 曲目 33.mp3
│          │      34 曲目 34.mp3
│          │      35 曲目 35.mp3
│          │      36 曲目 36.mp3
│          │      37 曲目 37.mp3
│          │      38 曲目 38.mp3
│          │      39 曲目 39.mp3
│          │      40 曲目 40.mp3
│          │      41 曲目 41.mp3
│          │      42 曲目 42.mp3
│          │      43 曲目 43.mp3
│          │      44 曲目 44.mp3
│          │      45 曲目 45.mp3
│          │      46 曲目 46.mp3
│          │      47 曲目 47.mp3
│          │      48 曲目 48.mp3
│          │      49 曲目 49.mp3
│          │      
│          ├─16音頻
│          │      01 曲目 1.mp3
│          │      02 曲目 2.mp3
│          │      03 曲目 3.mp3
│          │      04 曲目 4.mp3
│          │      05 曲目 5.mp3
│          │      06 曲目 6.mp3
│          │      07 曲目 7.mp3
│          │      08 曲目 8.mp3
│          │      09 曲目 9.mp3
│          │      10 曲目 10.mp3
│          │      11 曲目 11.mp3
│          │      12 曲目 12.mp3
│          │      13 曲目 13.mp3
│          │      14 曲目 14.mp3
│          │      15 曲目 15.mp3
│          │      16 曲目 16.mp3
│          │      17 曲目 17.mp3
│          │      18 曲目 18.mp3
│          │      19 曲目 19.mp3
│          │      20 曲目 20.mp3
│          │      21 曲目 21.mp3
│          │      22 曲目 22.mp3
│          │      23 曲目 23.mp3
│          │      24 曲目 24.mp3
│          │      25 曲目 25.mp3
│          │      26 曲目 26.mp3
│          │      27 曲目 27.mp3
│          │      28 曲目 28.mp3
│          │      29 曲目 29.mp3
│          │      30 曲目 30.mp3
│          │      31 曲目 31.mp3
│          │      32 曲目 32.mp3
│          │      33 曲目 33.mp3
│          │      34 曲目 34.mp3
│          │      35 曲目 35.mp3
│          │      36 曲目 36.mp3
│          │      37 曲目 37.mp3
│          │      38 曲目 38.mp3
│          │      39 曲目 39.mp3
│          │      40 曲目 40.mp3
│          │      41 曲目 41.mp3
│          │      42 曲目 42.mp3
│          │      
│          ├─17音頻
│          │      01 曲目 1.mp3
│          │      02 曲目 2.mp3
│          │      03 曲目 3.mp3
│          │      04 曲目 4.mp3
│          │      05 曲目 5.mp3
│          │      06 曲目 6.mp3
│          │      07 曲目 7.mp3
│          │      08 曲目 8.mp3
│          │      09 曲目 9.mp3
│          │      10 曲目 10.mp3
│          │      11 曲目 11.mp3
│          │      12 曲目 12.mp3
│          │      13 曲目 13.mp3
│          │      14 曲目 14.mp3
│          │      15 曲目 15.mp3
│          │      16 曲目 16.mp3
│          │      17 曲目 17.mp3
│          │      18 曲目 18.mp3
│          │      19 曲目 19.mp3
│          │      20 曲目 20.mp3
│          │      21 曲目 21.mp3
│          │      22 曲目 22.mp3
│          │      23 曲目 23.mp3
│          │      24 曲目 24.mp3
│          │      25 曲目 25.mp3
│          │      26 曲目 26.mp3
│          │      27 曲目 27.mp3
│          │      28 曲目 28.mp3
│          │      29 曲目 29.mp3
│          │      30 曲目 30.mp3
│          │      31 曲目 31.mp3
│          │      32 曲目 32.mp3
│          │      33 曲目 33.mp3
│          │      34 曲目 34.mp3
│          │      35 曲目 35.mp3
│          │      36 曲目 36.mp3
│          │      37 曲目 37.mp3
│          │      38 曲目 38.mp3
│          │      39 曲目 39.mp3
│          │      40 曲目 40.mp3
│          │      41 曲目 41.mp3
│          │      42 曲目 42.mp3
│          │      43 曲目 43.mp3
│          │      44 曲目 44.mp3
│          │      45 曲目 45.mp3
│          │      46 曲目 46.mp3
│          │      47 曲目 47.mp3
│          │      48 曲目 48.mp3
│          │      49 曲目 49.mp3
│          │      50 曲目 50.mp3
│          │      51 曲目 51.mp3
│          │      52 曲目 52.mp3
│          │      53 曲目 53.mp3
│          │      54 曲目 54.mp3
│          │      55 曲目 55.mp3
│          │      56 曲目 56.mp3
│          │      57 曲目 57.mp3
│          │      58 曲目 58.mp3
│          │      59 曲目 59.mp3
│          │      60 曲目 60.mp3
│          │      
│          ├─18音頻
│          │      01 曲目 1.mp3
│          │      02 曲目 2.mp3
│          │      03 曲目 3.mp3
│          │      04 曲目 4.mp3
│          │      05 曲目 5.mp3
│          │      06 曲目 6.mp3
│          │      07 曲目 7.mp3
│          │      08 曲目 8.mp3
│          │      09 曲目 9.mp3
│          │      10 曲目 10.mp3
│          │      11 曲目 11.mp3
│          │      12 曲目 12.mp3
│          │      13 曲目 13.mp3
│          │      14 曲目 14.mp3
│          │      15 曲目 15.mp3
│          │      16 曲目 16.mp3
│          │      17 曲目 17.mp3
│          │      18 曲目 18.mp3
│          │      19 曲目 19.mp3
│          │      20 曲目 20.mp3
│          │      21 曲目 21.mp3
│          │      22 曲目 22.mp3
│          │      23 曲目 23.mp3
│          │      24 曲目 24.mp3
│          │      25 曲目 25.mp3
│          │      26 曲目 26.mp3
│          │      27 曲目 27.mp3
│          │      28 曲目 28.mp3
│          │      29 曲目 29.mp3
│          │      30 曲目 30.mp3
│          │      31 曲目 31.mp3
│          │      32 曲目 32.mp3
│          │      33 曲目 33.mp3
│          │      34 曲目 34.mp3
│          │      35 曲目 35.mp3
│          │      36 曲目 36.mp3
│          │      37 曲目 37.mp3
│          │      38 曲目 38.mp3
│          │      39 曲目 39.mp3
│          │      40 曲目 40.mp3
│          │      41 曲目 41.mp3
│          │      42 曲目 42.mp3
│          │      43 曲目 43.mp3
│          │      44 曲目 44.mp3
│          │      45 曲目 45.mp3
│          │      46 曲目 46.mp3
│          │      47 曲目 47.mp3
│          │      48 曲目 48.mp3
│          │      49 曲目 49.mp3
│          │      50 曲目 50.mp3
│          │      51 曲目 51.mp3
│          │      52 曲目 52.mp3
│          │      
│          ├─19音頻
│          │      TRACK01.MP3
│          │      TRACK02.MP3
│          │      TRACK03.MP3
│          │      TRACK04.MP3
│          │      TRACK05.MP3
│          │      TRACK06.MP3
│          │      TRACK07.MP3
│          │      TRACK08.MP3
│          │      TRACK09.MP3
│          │      TRACK10.MP3
│          │      TRACK11.MP3
│          │      TRACK12.MP3
│          │      TRACK13.MP3
│          │      TRACK14.MP3
│          │      TRACK15.MP3
│          │      TRACK16.MP3
│          │      TRACK17.MP3
│          │      TRACK18.MP3
│          │      TRACK19.MP3
│          │      TRACK20.MP3
│          │      TRACK21.MP3
│          │      TRACK22.MP3
│          │      TRACK23.MP3
│          │      TRACK24.MP3
│          │      TRACK25.MP3
│          │      TRACK26.MP3
│          │      TRACK27.MP3
│          │      TRACK28.MP3
│          │      TRACK29.MP3
│          │      TRACK30.MP3
│          │      TRACK31.MP3
│          │      TRACK32.MP3
│          │      TRACK33.MP3
│          │      TRACK34.MP3
│          │      TRACK35.MP3
│          │      TRACK36.MP3
│          │      TRACK37.MP3
│          │      TRACK38.MP3
│          │      TRACK39.MP3
│          │      TRACK40.MP3
│          │      TRACK41.MP3
│          │      TRACK42.MP3
│          │      TRACK43.MP3
│          │      TRACK44.MP3
│          │      
│          └─20音頻
│                  track01.mp3
│                  track02.mp3
│                  track03.mp3
│                  track04.mp3
│                  track05.mp3
│                  track06.mp3
│                  track07.mp3
│                  track08.mp3
│                  track09.mp3
│                  track10.mp3
│                  track11.mp3
│                  track12.mp3
│                  track13.mp3
│                  track14.mp3
│                  track15.mp3
│                  track16.mp3
│                  track17.mp3
│                  track18.mp3
│                  track19.mp3
│                  track20.mp3
│                  track21.mp3
│                  track22.mp3
│                  track23.mp3
│                  track24.mp3
│                  track25.mp3
│                  track26.mp3
│                  track27.mp3
│                  track28.mp3
│                  track29.mp3
│                  track30.mp3
│                  track31.mp3
│                  track32.mp3
│                  track33.mp3
│                  track34.mp3
│                  track35.mp3
│                  track36.mp3
│                  track37.mp3
│                  track38.mp3
│                  track39.mp3
│                  track40.mp3
│                  track41.mp3
│                  
└─02
    ├─吉他愛好者 視頻02
    │      5.吉他愛好者.MP4
    │      6.吉他愛好者.MP4
    │      
    ├─張文忠民謠吉他教程
    │      張文忠民謠吉他經典教程1.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程10.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程11.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程12.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程13.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程14.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程15.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程16.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程2.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程3.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程4.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程5.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程6.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程7.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程8.flv
    │      張文忠民謠吉他經典教程9.flv
    │      
    └─指彈吉他
            10.mkv
            11.mkv
            12.mkv
            13.mkv
            14.mkv
            15.mkv
            16.mkv
            17.mkv
            18.mkv
            19.mkv
            2.mkv
            20.mkv
            21.mkv
            22.mkv
            23.mkv
            24.mkv
            25.mkv
            26.mkv
            27.mkv
            28.mkv
            29.mkv
            3.mkv
            30.mkv
            31.mkv
            32.mkv
            33.mkv
            34.mkv
            35.mkv
            36.mkv
            37.mkv
            38.mkv
            39.mkv
            4.mkv
            40.mkv
            41.mkv
            42.mkv
            43.mkv
            44.mkv
            45.mkv
            46.mkv
            47.mkv
            48.mkv
            49.mkv
            5.mkv
            50.mkv
            51.mkv
            52.mkv
            53.mkv
            54.mkv
            55.mkv
            56.mkv
            57.mkv
            58.mkv
            59.mkv
            6.mkv
            60.mkv
            61.mkv
            62.mkv
            63.mkv
            64.mkv
            65.mkv
            66.mkv
            67.mkv
            68.mkv
            69.mkv
            7.mkv
            70.mkv
            71.mkv
            72.mkv
            73.mkv
            74.mkv
            75.mkv
            76.mkv
            77.mkv
            78.mkv
            79.mkv
            8.mkv
            80.mkv
            81.mkv
            82.mkv
            83.mkv
            84.mkv
            85.mkv
            86.mkv
            87.mkv
            88.mkv
            89.mkv
            9.mkv
            90.mkv
            91.mkv
            92.mkv
            93.mkv
            94.mkv